Salantų užtvanka

Pavadinimas: Salantų užtvanka

Upė: Salantas, Minijos intakas, Nemuno baseinas.

Vietovė: Salantai, Salantų regioninis parkas, Kretingos rajono savivaldybė.

Aprašymas: 3,92 m aukščio, 110 m ilgio, gelžbetoninė.

Tvenkinio plotas: 0,045 km²

Atvertas upės ruožas: 46 km (su intakais)

Demontavimo tikslas: pagerinti upės ekologinę būklę, žuvų (ypač šlakių, upinių nėgių, žiobrių) migracijos sąlygas bei nerštavietes.

Demontavimo data: 2021 rugsėjo mėn.

Projektą įgyvendino: Salantų regioninio parko direkcija

Salantų užtvanka pastatyta 1993 m. norint sukurti tvenkinį rekreacijai. Ilgus metus tvenkinys buvo neprižiūrimas ir nevalomas, jame susikaupė didelis kiekis sedimentų, dėl kurių tvenkinys tapo netinkamas rekreacijai. Pastaruoju metu užtvanka bei tvenkinys reikalavo atnaujinimo ir vis daugiau priežiūros, todėl kilo diskusijų dėl jų likimo.

Salanto žemupyje saugomos Europos Bendrijos svarbos rūšys: ūdra, mažosios nėgės, tulžiai. Dėl šių gamtinių vertybių Salanto žemupys įtrauktas į Natura 2000 tinklą kaip buveinių apsaugai svarbi teritorija. Pašalinus užtvanką, Salantas būtų atvertas šlakių, nėgių ir žiobrių migracijai, šios žuvys galėtų neršti Salanto intakuose. Upė taip pat galėtų tarnauti kaip buveinė itin retai, į Lietuvos raudonąją knygą įtrauktai ir saugomai rūšiai – mažajai geldutei.

Salantų užtvanka.

Gamtosauginiais tikslais buvo priimtas sprendimas pašalinti užtvanką. Aplinkos ministerijos iniciatyva Salantų užtvankos pašalinimas buvo įtrauktas į 20172023 m. vandenų srities plėtros programos veiksmų planą, projektui numatyta 302 tūkst. eurų. Salantų regioninio parko direkcija buvo įgaliota įgyvendinti šį užtvankos pašalinimo projektą.

Šalinimo darbai pradėti 2021 m. rugpjūčio mėnesį. Pirma nuleistas tvenkinys, išleistos ir perkeltos tvenkinyje likusios žuvys. Rugsėjo mėnesį buvo demontuota užtvanka. Iki 2022 m. vidurio bus vykdomi aplinkos tvarkymo darbai. Šalinimo darbus atlieka UAB "Kavesta".

Salantų tvenkinys.
Salanto upė ir užutekis po projekto įgyvendinimo.

Senosios užtvankos vietoje bus įrengti akmenų mėtiniai, vietoje seno tvenkinio bus įrengtas 0,54 ha užutėkis vietos gyventojų rekreaciniams poreikiams patenkinti. Taip pat bus sukurtos trys dirbtinės nerštavietės šlakiams. Klaipėdos universiteto mokslininkai atliks tyrimus apie užtvankos pašalinimo poveikį biologinei įvairovei.

Vietos bendruomenės nuomonės dėl užtvankos pašalinimo išsiskyrė. Dalis bendruomenės narių teigiamai žvelgė į projektą, argumentuodami, kad tvenkinys neatliepė esamų rekreacinių poreikių. Projektą taip pat palaikė ir vietos žvejų bendruomenės bei dalis vyresnių Salantiškių, kurie prisiminė Salanto upę prieš užtvankos statybas. Kita bendruomenės dalis buvo nusiminusi, jautėsi laiku neįtraukta į sprendimų priėmimo procesą bei prarandanti svarbų kraštovaizdžio elementą.

Planuojamas užutekis, kurį vietos gyventojai galėtų naudoti rekreacijai.

Daugiau informacijos:

Dam Removal Europe straipsnis (2021) (anglų k.)

Salantų regioninio parko direkcijos vaizdo įrašas (2021)

Salantų regioninio parko direkcijos vaizdo įrašas (2021)

Aplinkos ministerijos vaizdo įrašas (2021) (anglų k.)

Aplinkos ministerijos pranešimas (2021)

LRT reportažas (2021)

LRT reportažas (2021)

Salantų regioninio parko direkcijos vaizdo įrašas (2021)